Terms and conditions

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi společností Lobkowicz Events Management, s. r. o. (dále jen „Prodávající“), a fyzickými osobami, které nejednají v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolená (dále jen „Kupující“), vzniklých na základě kupních smluv (dále jen „Smlouva“) uzavřených prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na adrese eshop.lobkowicz.cz (dále jen „E-shop“).

 

Kupující obdrží od Prodávající kopii těchto Podmínek a reklamační řád jako přílohu potvrzení objednávky na jím zadanou e-mailovou adresu.

 

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

 

 1. Identifikační údaje Prodávajícího:

 

Obchodní firma: Lobkowicz Events Management, s. r. o.

Sídlo: Nelahozeves, Zámek Nelahozeves čp. 1, okres Mělník, PSČ 27751

IČ: 26747367

Zápis v OR: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91183

 

 1. Kontaktní údaje Prodávajícího:

 

Lobkowiczký palác

Adresa: Jiřská 3, 119 00 Praha 1, Česká republika

E-mail: eshop@lobkowicz.cz

Telefon: +420 233 312 939

 

 1. Provozovna a místo pro osobní odběr:

 

Lobkowiczký palác

Adresa: Jiřská 3, 119 00 Praha 1, Česká republika

Telefon: + 420 702 201 145

E-mail: palace@lobkowicz.cz

Provozní doba pro osobní odběr:

Denně od 10.00 do 18.00

 

 

 • NABÍDKA, OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

Kupující nabízí prostřednictvím E-shopu ke koupi upomínkové, sběratelské a dárkové předměty (dále jen „Zboží“). Má se za to, že nabídka Zboží Prodávajícím je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit. 

 

Kupující může uzavřít Smlouvu tak, že přijme návrh Prodávajícího k uzavření Smlouvy tím, že požadované Zboží vloží do „košíku“, buď jako neregistrovaný nebo registrovaný uživatel E-shopu, a následně pokračuje k odeslání objednávky.

 

Kupující je dále povinen zvolit způsob dodání Zboží a způsobu platby (informace o způsobech platby jsou uvedeny zde). Kupující je při vyplnění objednávky povinen uvést veškeré povinné údaje označené symbolem (*). Bez vyplnění těchto údajů nelze objednávku odeslat. V případě registrace Kupujícího na stránkách Prodávajícího za účelem zřízení stálého účtu platí předchozí věty obdobně.

 

Kupujícím má právo kdykoliv před odesláním objednávky zkontrolovat či měnit požadované Zboží, způsob jeho dodání a metodu platby, včetně všech osobních údajů, které do objednávky vložil. 

 

Odesláním závazné objednávky (dále jen „Objednávka“) Kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Podmínek a všech jejich součástí platných v okamžiku provedení Objednávky. Na tyto Podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného Zboží. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek.

 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internetu atd.) pro uskutečnění Objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Kupující používá.

 

Objednávka Kupujícího je návrhem k uzavření Smlouvy, přičemž k samotnému uzavření dochází okamžikem potvrzení Objednávky odeslaným Prodávajícím, a to prostřednictvím emailu zaslaného na adresu, kterou Kupující uvedl v Objednávce nebo při registraci.

 

Prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění.

 

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Nabídkové ceny Zboží uvedené na stránkách E-shopu jsou platné v okamžiku odeslání Objednávky.

 

Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve výši uvedené v Objednávce. Ceny Zboží uvedeného v E-shopu zahrnují i daň z přidané hodnoty.

 

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad (dále jen „Faktura“). Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající je povinen vystavit Fakturu  po uhrazení ceny Zboží a zaslat ji bez zbytečného odkladu v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

 

Bez ohledu na předání Zboží nabývá Kupující vlastnické právo k objednanému Zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. Do doby úplného zaplacení kupní ceny je Zboží ve vlastnictví Prodávajícího.

 

 

 1. DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

 

Prodávající se zavazuje dodat Zboží určené ve Smlouvě Kupujícímu nejpozději do patnácti pracovních dnů od potvrzení Objednávky Prodávajícím. V případě, že u konkrétního Zboží uvádí Prodávající jinou dodací lhůtu, dodá Prodávající Zboží v této uvedené lhůtě ode dne potvrzení Objednávky. V případě, že Prodávající u Zboží uvádí dostupnost Zboží „skladem“, odešle toto zboží nejpozději do čtyř pracovních dnů následujících po dni potvrzení Objednávky.

 

Kupující je povinen toto Zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu určenou v Smlouvě, včetně nákladů dodání Zboží. Kupujícímu se doporučuje překontrolovat toto Zboží při jeho převzetí. 

 

Doklady vztahující se ke Zboží (zejména daňový doklad atd.) předá Prodávající Kupujícímu při převzetí Zboží, v odůvodněných případech (např. při technických potížích na straně na straně Prodávajícího) nejpozději do dvou dnů od převzetí Zboží Kupujícím.

 

Na základě žádosti Kupujícího Prodávající v písemné formě potvrdí, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může Kupující tyto práva uplatnit (Reklamační řád).

 

Dopravu a doručení zboží Kupující zvolí v Objednávce Zboží, ceny a způsoby doručení se řídí dle aktuálního ceníku platného v okamžiku odeslání Objednávky Prodávajícímu dostupného zde. Prodávající si vyhrazuje právo u jednotlivého typu Zboží závazně určit způsob jeho doručení.

 

V případě prodlení Kupujícího s převzetím Zboží, má Prodávající právo po uplynutí dodatečné lhůty, na kterou Kupujícího e-mailem prokazatelně upozorní a ve které poskytne Kupujícímu novou přiměřenou lhůtu k převzetí tohoto Zboží, od Smlouvy odstoupit anebo Zboží vhodným způsobem prodat.

 

Náklady na uskladnění a náklady marného dodání Zboží z důvodu nepřevzetí Zboží Kupujícím v nezbytně nutné výši je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 

 

 1. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Kupující je v případě uzavření Smlouvy prostřednictvím E-shopu (tedy smlouvy uzavřené distančním způsobem (na dálku) ve smyslu občanského zákoníku) oprávněn od Smlouvy odstoupit do 14  dnů od převzetí Zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí Zboží či provedení platby. Kupující je oprávněn v této lhůtě, případně kdykoliv před dodáním Zboží, odstoupit od Smlouvy i bez udání důvodu. Za dodržení této lhůty je považováno odeslání vyplněného a podepsaného formuláře Kupujícím na e-mailovou adresu, případně písemně na adresu Prodávajícího v poslední den této lhůty.

 

V případě odstoupení od Smlouvy Kupujícím je Prodávající povinen vrátit všechny peněžité prostředky včetně nákladů na dodání Zboží, které od Kupujícího na základě Smlouvy získal, a to stejným způsobem jakým platbu přijal, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení Kupujícího od Smlouvy. V případě souhlasu Kupujícího, může mu Prodávající peněžité prostředky vrátit i jiným způsobem.

 

Jestliže Kupující zvolil při dodání Zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

 

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, Prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené Zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží odeslal.  

 

Náklady na vrácení Zboží nese Kupující.

 

V případě odstoupení od Smlouvy je Kupující odpovědný za případné snížení hodnoty Zboží, vzniklé v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V tomto případě je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty Zboží a odečíst jej od vrácené částky.

 

Kupující nemá právo odstoupit od Smlouvy:

 

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Prodávající před uzavřením Smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy;
 2. o dodávce Zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;
 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího;
 4. o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu;
 5. o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím;
 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
 7. o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu;
 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby; nebo
 12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Prodávající před uzavřením Smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.

 

Vzorové odstoupení od Smlouvy je k dispozici zde.

 

Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním Zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat Kupujícímu Zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že Kupující porušil již dříve uzavřenou Smlouvu.

Prodávající si též vyhrazuje právo od Smlouvy kdykoliv s okamžitou účinností odstoupit, pokud bude mít prokazatelně za to, že Kupující nakupuje Zboží v souvislosti se svou vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání.

 

 

 • PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

 1. Jakost při převzetí

 

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že je Zboží bez vad. Pokud má převzaté Zboží v době převzetí vady, zejména např. Zboží nemá ujednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží obvykle používá, Zboží není kompletní, neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, Zboží není v jeho odpovídajícím množství, míře, hmotnosti, odpovídá za tyto vady Zboží Prodávající.

 

Kupující je oprávněn uplatnit u Prodávajícího právo z vadného plnění nejpozději do dvou let od převzetí Zboží. Výše uvedené se neuplatní na vady Zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím, nebo na vady vyplývající z povahy věci.

 

Pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží; není-li to možné, může Kupující od Smlouvy odstoupit. V případě, že se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti Zboží. V ostatních případech má Kupující právo na bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu.

 

V případě odstranitelné vady má Kupující právo na dodání nového Zboží, výměnu jeho součásti, nebo odstoupit od Smlouvy, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

 

Pokud Kupující některé z výše uvedených práv nevyužije, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží. 

 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí Zboží Kupujícím, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím věděl, že Zboží má vadu, anebo ji sám způsobil.

 

 1. Zákonná práva z vad

 

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí u Zboží v 24 měsíční záruční době. V případě, že je na prodávaném Zboží, jeho obalu, v připojeném návodu, v reklamě nebo ve Smlouvě uvedena kratší doba, platí jako záruční doba tato kratší doba.

 

V této lhůtě je Kupující povinen oznámit vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

 

V případě oznámení vady, která znamená podstatné porušení Smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou) má Kupující právo na:

 

 1. odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží nebo jeho součásti;
 2. bezplatné odstranění vady opravou;
 3. přiměřenou slevu z kupní ceny,
 4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od Smlouvy.

 

Podstatné je takové porušení Smlouvy, o němž strana porušující Smlouvu již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 

V případě vady, která znamená nepodstatné porušení Smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

 

 • VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 

Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci u Prodávajícího, příp. u jiné osoby určené Prodávajícím (např. v záruční listině, v potvrzení vydaném Prodávajícím na základě sdělení Kupujícímu ohledně jeho práv plynoucích z vadného plnění), bez zbytečného odkladu od zjištění vady na Zboží. V případě, kdy Kupující uplatní některé z práv vadného plnění písemně nebo elektronicky, uvede zde své údaje, vadu Zboží, stejně tak právo z vadného plnění, jaké si zvolil (způsob vyřízení reklamace). Prodávající potvrdí v písemné formě Kupujícímu, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání, případně v písemném odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Formuláře ke stažení:

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Uplatnění práv z vadného plnění pro nesplnění jakosti při převzetí

 

Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení Smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení Smlouvy.

 

Kupující je povinen prokázat nákup Zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení Zboží Prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být za tímto účelem při přepravě zabaleno ve vhodném obalu k zamezení možnosti jeho poškození, čisté a kompletní (pokud to vyžaduje povaha vady a způsob provedení opravy).  

 

Prodávající je povinen ihned, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Informaci o nutnosti odborného posouzení Kupujícímu v této lhůtě sdělí.

 

Reklamaci Kupujícího, včetně odstranění vady, Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.   

 

Odmítne-li Prodávající odstranit vadu Zboží, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od Smlouvy.

 

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout.

 

Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace Kupujícího písemně informovat (e-mailovou zprávou nebo  prostřednictvím SMS).

 

U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

S podáním platné Objednávky podle článku III. těchto Podmínek může udělit Kupující Prodávajícímu, jako správci osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“), souhlas ke zpracování osobních údajů, které Kupující Prodávajícímu poskytl nebo v budoucnu poskytne v souvislosti se Smlouvou Smlouvami uzavřenými na základě těchto Podmínek, zejména pak údaje uvedené v Objednávkách Zboží Prodávajícího.

 

Souhlas se vztahuje na zpracování pro účely marketingu včetně profilování a předávání osobních údajů v rámci skupiny Lobkowicz, jejímž je Prodávající členem (dále jen „Skupina“). V ostatních případech je zpracování prováděno na jiných právních základech, zejména za účelem plnění Smlouvy a na základě oprávněného zájmu Prodávajícího.


Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány za účelem jednání o uzavření Smluv mezi Kupujícím a Prodávajícím a následného plnění již uzavřených Smluv (zejm. dodávání Zboží Kupujícímu) na základě těchto Podmínek, dále za účelem vytváření databází zákazníků Prodávajícího, profilování a následného nabízení obchodu a služeb Kupujícímu (včetně šíření obchodních sdělení Prodávajícího a ostatních společností ze Skupiny ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů).

 

Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány automaticky, a pokud budou Kupujícím poskytnuty v jiné než elektronické podobě, budou nejprve manuálně převedeny do elektronické podoby a následně zpracovávány automaticky. Podrobnosti k jednotlivým účelům zpracování jsou následující:

 

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujících a potenciálních Kupujících za účelem plnění Smlouvy uzavřené s Kupujícím a nezbytných operací potřebných k uzavření této Smlouvy (plnění Smlouvy). V této souvislosti vyžaduje při uzavření Smlouvy (Objednávce Zboží) od (potenciálních) Kupujících údaje, které jsou nezbytné pro dodání objednaného Zboží (splnění Smlouvy) a jejich neposkytnutí má za následek, že Prodávající nemůže vyřídit Objednávku a nedojde k uzavření Smlouvy. Prodávající uchovává osobní údaje pro tento účel během trvání smluvního vztahu s Kupujícím a do konce promlčecí doby případných nároků z něj vyplývajících;

 

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje také za účelem přímého marketingu svého Zboží, tj. zasílání adresných nabídek Kupujícím případně potenciálním Kupujícím následujícími způsoby:

 

 • prostřednictvím listinných zásilek, elektronické komunikace a prostřednictvím telefonické komunikace na základě souhlasu Kupujícího, tedy pokud Kupující nebo jiná osoba poskytla svůj dobrovolný souhlas, a to na dobu 10 let;
 • Kupující resp. jiná osoba může svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to buď telefonicky, písemně, e-mailem nebo prostřednictvím internetové stránky Prodávajícího, přičemž to nebude mít vliv na zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu;

 

 1. Aby mohl Prodávající zasílat (potenciálním) Kupujícím nabídky svého Zboží, případně jiných akcí pořádaných Prodávajícím, které by je mohly zajímat, může Prodávající provádět na základě získaných osobních údajů profilování dotčených osob tím, že bude sledovat jejich nákupní chování, a to na základě souhlasu Kupujícího. Na základě profilování nebude docházet k žádnému rozhodování, které by mělo pro subjekty údajů právní účinky nebo se jich obdobným způsobem významně dotýkalo;

 

 1. Kupující resp. jiný subjekt údajů má právo vznést námitky proti zpracovávání svých osobních údajů pro účely přímého marketingu prováděného kterýmkoliv z výše uvedených způsobů (poštovní / e-mailový / telefonní marketing) nebo také samostatně proti profilování jeho nákupního chování. V případě uplatnění námitky Prodávající ukončí další zasílání nabídek nebo provádění profilování (podle obsahu námitky). Prodávající je v takovém případě oprávněn v nezbytném rozsahu zpracovávat osobní údaje Kupujícího, aby splnil zákonnou povinnost nezasílat Kupujícímu marketingová sdělení a neprovádět profilování;

 

 1. Prodávající pořizuje záznamy ze své telefonní zákaznické linky za účelem záznamu úkonů provedených ústně během telefonického hovoru, např. objednávka zboží (uzavření smlouvy), její změna, udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, jeho odvolání, uplatnění práv dotčených osob ze smlouvy nebo GDPR, a další, a to na základě souhlasu dotčené osoby. Volající / volaný (potenciální) Kupující je v úvodu telefonátu na tuto skutečnost upozorněn, přičemž pokračováním v hovoru souhlasí s pořizováním záznamu. (Potenciální) Kupující může svůj souhlas kdykoliv odvolat telefonicky / e-mailem / písemně, přičemž to nebude mít vliv na zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu. V případě odvolání souhlasu s pořízením záznamu, během níž dochází k Objednávce Zboží resp. jinému právnímu úkonu, může být dotyčná osoba vyzvána, aby daný právní úkon učinila jiným způsobem (písemně / elektronicky). Záznamy Prodávající uchovává po dobu nezbytnou k dosažení konkrétního účelu (podle obsahu nahrávky), v případě Kupujících po dobu trvání Smlouvy a související promlčecí doby nebo do odvolání souhlasu;

 

 1. Prodávající je členem Skupiny a poskytuje osobní údaje Kupujících a potenciálních Kupujících, případně dalších osob (např. kontaktní osoby smluvních partnerů) společnostem ve Skupině na základě souhlasu (osobní údaje Kupujících) a za účelem administrativních činností Skupiny na základě oprávněného zájmu. Skupina zpracovává tyto údaje po dobu nezbytnou k dosažení jednotlivých účelů zpracování za stejných podmínek jako Prodávající;

 

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje v souvislosti s vymáháním pohledávek a obrany proti nárokům třetích osob na základě oprávněného zájmu k prokazování, uplatňování a hájení právních nároků. Zpracování je nezbytné i pro plnění Smlouvy, a to po dobu nezbytnou k vymožení pohledávky a během zákonných promlčecích / prekluzivních lhůt;

 

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje také tam, kde je to nezbytné ke splnění jeho zákonných povinností, zejména v oblasti účetních a daňových předpisů, na základě plnění zákonné povinnosti (zákon o účetnictví, zákon o dani z příjmu, zákon o DPH, daňový řád, občanský zákoník atd.). Údaje se uchovávají po dobu stanovenou jednotlivými zákony.


Souhlas se zpracováním osobních údajů v případech, kdy je souhlas vyžadován, Kupující uděluje Prodávajícímu dobrovolně na dobu 10 let a může jej kdykoli bezplatně odvolat oznámením zaslaným Prodávajícímu na adresu nebo způsobem uvedeným v článku II. těchto Podmínek. Souhlas může být opakovaně obnoven. Kupující má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným Prodávajícímu, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Kupující má dále právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů. Kupující se může se svou stížností, námitkou nebo žádostí o informace ohledně zpracování osobních údajů obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, jmenovaného Prodávajícím (viz kontaktní údaje uvedené níže). Kromě toho se Kupující může s podnětem obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


Při odvolávání souhlasu se zpracováním osobních údajů Kupující uvede své jméno a příjmení, případně e-mailovou adresu, pod kterými je veden v databázi zákazníků Prodávajícího.

Prodávající zpracovává pouze osobní údaje osob ve věku od 18 let. (Potenciální) Kupující jsou při kontaktu s Prodávajícím povinni potvrdit, že jsou starší 18 let.

Prodávající je oprávněn osobní údaje předat zpracovatelům osobních údajů, kteří zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s Prodávajícím, jakož i jiným společnostem ze Skupiny jakožto správcům osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb Kupujícímu. Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám, pokud pro to existuje právní základ, například poskytovateli poštovních služeb nebo kurýrní společnosti v souvislosti s doručením zásilek, společnosti poskytující služby elektronických komunikací v souvislosti s elektronickou komunikací, bankám v souvislosti s platebními operacemi, státním orgánům v rámci výkonu jejich působnosti, daňovým, právním a jiným poradcům Prodávajícího, soudu a exekutorovi v souvislosti s vymáháním pohledávek apod. Aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů: DHL, Česká pošta, Zásilkovna.

 

 

 1. STÍŽNOSTI A ŘEŠENÍ SPORŮ

 

Vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Prodávající prostřednictvím emailu eshop@lobkowicz.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího. Stížnosti je případně možné řešit telefonicky nebo písemně na kontaktních údajích uvedených v článku II. těchto Podmínek.

Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší Česká obchodní inspekce a příslušné obecné soudy České republiky.


Kupující má právo na mimosoudní řešení sporu. Kupující se může se svou stížností nebo návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklým v souvislosti s právním vztahem mezi Prodávajícím a Kupujícím obrátit na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), která je rovněž podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.


K podání návrhu na mimosoudní řešení sporu ze Smlouvy uzavřené prostřednictvím webových stránek „online“ lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line provozovanou Evropskou komisí na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Jiné možnosti řešení sporu nejsou existencí těchto mimosoudních způsobů dotčeny.

 

 

 1. PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Záloha na Zboží

 

V případě Objednávky speciálního Zboží na objednávku, neobvyklého množství nebo Zboží, které nemá Prodávající běžně skladem, Kupujícím může Prodávající požadovat po Kupujícím úhradu zálohy. O tomto požadavku Prodávající informuje Kupujícího bez zbytečného odkladu po obdržení jeho Objednávky.

 

 1. Dárky

 

V případě odstoupení od Smlouvy je Kupující povinen vydat kromě vráceného Zboží i veškeré s tím související plnění (dárky apod.), které společně se Zbožím obdržel,  včetně toho, oč se obohatil. Pokud tak neučiní, bude to ze strany Prodávajícího považováno jako bezdůvodné obohacení. Pokud vydání souvisejícího plnění není ze strany Kupujícího možné, má Prodávající nárok na peněžitou náhradu v obvyklé výši. 

 

 1. Písemná komunikace

 

V případě doručování písemností mezi smluvními stranami se za doručovací adresu považují adresa provozovny nebo sídlo Prodávajícího a adresa Kupujícího uvedená v Objednávce.

 

 1. Informace a poradenství

 

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného Zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí Prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které Prodávající získal sám, od svého výrobce, distributora či dodavatele.

 

 

 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Smlouva a právní vztahy výslovně neupravené ve Smlouvě anebo těchto Podmínkách se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dále  zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

 

Právní vztahy založené na základě těchto Podmínek se posuzují vždy podle obchodních podmínek účinných v době uzavření Smlouvy.

 

Tyto Podmínky nabývají účinnosti k 1.7. 2020 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejích součástí.

 

Veškeré předchozí obchodní podmínky jsou k dispozici v sídle Prodávajícího nebo mohou být poskytnuty v elektronické podobě na základě žádosti Kupujícího.